top of page
  • Skribentens bildABF Botkyrka-Salem

Svar på delar av kritiken

Uppdaterat: 15 mars 2022


Personer med allvarliga domar i brottmål har anställts och tillåtits arbeta med barn.


Svar:

Vi gör det som de allra flesta arbetsgivare kan göra i den frågan, nämligen att begära ett utdrag från belastningsregister. Det är ett utav våra verktyg som vi använder inför anställning av ny personal, givetvis genomför vi anställningsintervjuer, tar referenser och gör en bedömning utifrån det. Nedan finns det exempel på vilka typ av domar som uppkommer i registerutdrag när en person ska arbeta med barn och unga. Övriga domar finns inte med. Vad som ingår i registret som arbetsgivare begär ut för personer som ska arbeta med barn, barn med funktionshinder eller inom skola gäller 22 § tredje, fjärde samt sjätte stycket BRF (jfr 9 § andra stycket 2, 5 och 6 p. BRL). Varken stöld eller ringa stöld ingår härvid.


Vad som ingår är följande:

Sammanfattning

Det brott du är dömd för ingår i belastningsregistret under fem års tid efter domen (3 § 1 p. BRL). Stöld, eller ringa stöld som du är dömd för, syns inte om en arbetsgivare begär ut belastningsregistret angående arbete med barn (22 § sjätte stycket BRF). Arbetsgivaren kommer således se ett tomt belastningsregister.

Personer med koppling till kriminella verksamheter har tillåtits vistas i verksamheten.


Svar:

Vi bedriver öppna fritidsgårdsverksamheter, med en öppen verksamhet menas att alla barn och unga som är inom den målgruppen vi riktar oss till är välkomna så länge de inte utgör en fara för andra eller beter sig olämpligt. Vi har inte möjlighet att kontrollera eller bedöma besökarna utifrån umgänge, domar eller vilka kopplingar de har till eventuell kriminalitet. Våra verksamheter är en frizon för barn och unga i Botkyrka, detta är vi stolta över.Allvarliga incidenter har förekommit; narkotika har återfunnits, allvarliga våldsdåd har förekommit och personer som bär skottsäkravästar har tillåtits vistats i verksamheten. Flera händelser har av ledningen underlåtits att inrapporteras.

Svar:

Vi ser väldigt allvarligt på all typ av narkotikahantering eller kriminell verksamhet, de tillfällen som personal har hittat narkotika i verksamheten eller i anslutning till våra lokaler har vi med omedelbar verkan polisanmält samt vidtagit de åtgärder som behövs. Vi vill också understryka att Albys hjärta som kommunen ansvarar över är det område som Polisen själva utryckt som en drogscen för kriminella personer.

Det är något vi påtalat och informerat trygghet och säkerhetsavdelningen, KOF och KSO som också valde att stänge ner unga vuxna på grund av problematik och droger utan en plan för vidare hantering. Vi har haft en stor utmaning att verka i samma hus (Albys hjärta) som kommunen har bedrivit verksamhet riktat till unga vuxna som dessutom getts prioriterat tillgång till lokaler. Våra verksamheter har många gånger förväxlats med kommunens egna icke fungerande unga vuxna verksamhet.

Vår verksamhet riktar sig till två olika målgrupper, fritidsklubben (10 - 12 år) och fritidsgårdsverksamheten (12-16 år) .

Det är inte tillåtet att bära skyddsväst när man besöker våra verksamheter oavsett om du är en av målgruppen eller inte, den typen av anklagelser stämmer inte överens med vår bild. Det har kommit till vår kännedom att det vid ett tillfälle setts en besökare bära skyddsväst i vår verksamhet som vi också har hanterat och haft samtal med kommunen om, det är anmärkningsvärt att KOF inte kan se det i vår tidigare kommunikation Vi delar inte den bilden att ledningen på något sätt har underlåtit att informera eller rapportera händelser av allvarligare karaktär, därför är det oerhört viktigt att inte skapa en sanning av lösa grunder och av opålitliga källor.

Det finns ingen tvekan om att vi agerar och kommer agera kraftfullt om vi får kännedom om något annat, men informationen vi får ska baseras på fakta och inte lösa påståenden som bygger på rasism och profilering.

Ledningspersoner på ABF Botkyrka/Salem har dykt upp på arbetsplatsen och tvingat fram beslut om påskrift av förändrade anställningskontrakt med risk för uppsägning om detta inte görs. Svar:

Vår avdelning genomförde en omorganisation sommaren 2021 i syfte att uppnå ett framtida tillstånd:

  • Ett enhetligt ABF Botkyrka – Salem

  • Professionalism

  • God arbetsmiljö

Den nya organisationen har förhandlats och skötts efter lagar och regler som omfattas av arbetsrätten, vår dialog med arbetstagarorganisationen har upplevts vara god och vi har haft den centrala arbetstagarorganisationen och arbetsgivarorganisation inkopplade under hela processen. Ibland kan vissa åtgärder och förändringar upplevas annorlunda beroende på hur man själv vill att saker ska hanteras, vi är fullt medvetna om att det finns medarbetare som inte var nöjda med nya arbetsvillkor och nya arbetsuppgifter. Dessa personer valde att gå vidare. Vidare vill jag betona vikten av att respektera arbetsmarknadens parter och den svenska modellen om hur man hanterar den typen av ärenden, det finns arbetsmiljöverket, den fackliga parten eller privata jurister att vända sig till vid misstanke av brott eller oegentligheter.

Medarbetare har utan förklaring ställts inför nya arbetsvillkor som inneburit reducerad lön och försämrade arbetstider.

Svar: